Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 sierpnia 2019 09:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

19.08.2019 - Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Jejkowice zwołuje na dzień 19 sierpnia 2019r.
o godz.
15.30 SESJĘ RADY GMINY. Sesja odbędzie się w salce narad Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad Sesji:


 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje przewodniczących poszczególnych komisji z odbytych posiedzeń w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Jejkowice na lata 2019-2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jejkowice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2020-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Gminę Jejkowice z Miastem Rybnik dotyczącego dowozu uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego Syriusz dla dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera przy oddziale dziennym dla dzieci w Rybniku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2019 i lata następne.
 14. Ustalenie terminu kolejnej Sesji.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie obrad Sesji.

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej – art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.2019r. Poz. 506/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie