Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 maja 2017 15:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 9 załączników 9

22.05.2017 - Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Jejkowice zwołuje na dzień 22 maja 2017r. o godz. 15.30

SESJĘ RADY GMINY. Sesja odbędzie się w salce narad Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad Sesji:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad Sesji.

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.

6. Informacje przewodniczących poszczególnych komisji z odbytych posiedzeń w okresie

międzysesyjnym.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

na terenie Gminy Jejkowice.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy

Jejkowice na lata 2017-2020.

11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za

rok 2016 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy.

12. Zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi

Gminy za rok 2016.

13.Odczytanie opinii RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji

Rewizyjnej Rady Gminy Jejkowice.

Odczytanie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jejkowice sprawozdaniu z

wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jejkowice za 2016 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok

2016 instytucji kultury, dla której Gmina jest Organizatorem.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jejkowice za 2016

rok.

17. Ustalenie terminu kolejnej sesji.

18. Wolne głosy i wnioski.

19. Zamknięcie obrad Sesji.


Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia Z pracy zawodowej – art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.2016r. poz. 446/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie