Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 września 2012 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

INFORMACJA WÓJTA GMINY JEJKOWICE


 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY JEJKOWICE


z dnia 17 września 2012 r.


o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania

w związku z przedterminowymi wyborami wójta gminy Jejkowice,

zarządzonymi na dzień 30 września 2012 r.


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176,

poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz.172), w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191), art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889),


Wójt Gminy Jejkowice

powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu

i czasie jego udostępniania w związku z przedterminowymi wyborami wójta gminy Jejkowice, zarządzonymi na dzień 30 wrzesnia 2012 r.


Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Jejkowice - pokój

25 w terminie od 18 września 2012 r. do 24 września 2012 r. w godzinach pracy

Urzędu na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2006 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 191, poz. 1417 oraz z 2010 r. Nr 121, poz. 821).
Pełniąca Funkcję

Wójta Gminy Jejkowice


Halina Mazurek


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie