Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 kwietnia 2014 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Nabór na stanowisko asystenta rodziny w ramach umowy zlecenia


  NABÓR NA STANOWISKO
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny w ramach umowy zlecenia
MIEJSCE PRACY: Ośrodek Pomocy Społecznej, Jejkowice, ul Główna 38
OBOWIĄZKI (opis stanowiska):
- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikami socjalnymi;
- opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem pieczy zastępczej,
planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu
w pieczy zastępczej;
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
- wspieranie aktywności społecznej rodzin;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
- wspieranie aktywności społecznej rodzin;
- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców mających na celu
kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach
psychoedukacyjnych;
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia dzieci i rodzin;
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
- sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i/lub grupą roboczą funkcjonującą na terenie
Gminy Jejkowice oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna
za niezbędną.
WYMAGANIA DLA KANDYDATA:
I niezbędne:
1/ jest obywatelem polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach
samorządowych
2/ posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
3/ posiada kwalifikacje zawodowe stosowne do opisu stanowiska:
a/ posiada wykształcenie: wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia,
nauki o rodzinie lub praca socjalna lub posiada wykształcenie wyższe na dowolnym
kierunku uzupełnione o szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną
i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami
podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na
podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub
rodziną
b/ nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest
jej zawieszona ani ograniczona
c/ wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku
do niej wynika z tytułu egzekucyjnego
4/ znajomość ustaw: o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o pomocy społecznej, przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii, prawa rodzinnego,
II dodatkowe:
1/ wysoka kultura osobista
2/ równowaga emocjonalna
3/ doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
4/ odporność na stres
5/ odpowiedzialność
6/ asertywność
7/ terminowość w realizowaniu zadań
8/ dobra organizacja pracy
WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
1. życiorys z przebiegiem nauki i dotychczasowej pracy zawodowej z podaniem
pełnionych funkcji wraz z załączonym podaniem o pracę ( listem motywacyjnym )
2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje: wykształcenie i staż pracy
3. kopie dokumentów lub certyfikatów potwierdzających posiadanie dodatkowych
kwalifikacji
4. oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań o których mowa w art. 6 ust. 1
ustawy o pracownikach samorządowych tj. posiadaniu pełnej zdolności
do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
5. oświadczenie, że kandydat nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza
rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona
6. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy
taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji
Wszystkie oświadczenia, podanie o pracę ( list motywacyjny) powinny być własnoręczne
podpisane przez kandydata, zaś kopie składanych dokumentów poświadczających
kwalifikacje i staż pracy powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach przy ul Głównej 38
(lub przesłać na podany wyżej adres) w terminie do dnia 18 kwietnia 2014r. do godziny
14.30.
Na kopercie powinien być umieszczony napis: „ Nabór na stanowisko asystenta rodziny”.
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
INFORMACJE DODATKOWE:
Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia o świadczenie usług..
Oznacza to także pracę w godzinach popołudniowych, weekendy
oraz w dni ustawowo wolne od pracy.
Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika
socjalnego na terenie gminy w której praca ta jest prowadzona. Asystent nie może prowadzić
postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
Nabór odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami).
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa
kwalifikacyjna o której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Ośrodka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminy
Jejkowice.
Aplikacje, które nie spełnią wymogów formalnych można odbierać w okresie 3 miesięcy
od daty upływu terminu do składnia aplikacji, po upływie tego terminu zostaną zniszczone.
Przewidywany termin zawarcia umowy zlecenia – maj 2014 roku
Zatrudnienie na czas do 31.12.2014r..
Dodatkowych informacji o naborze udziela Kierownik OPS Bożena Płonka pod nr telefonu
324302702.


  

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie