Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 grudnia 2015 22:52 | wersja 3 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

OGŁOSZENIE - Nabór na stanowisko inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej

OGŁOSZENIE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach ogłasza nabór kandydatów do pracy

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jejkowicach, 44-290 Jejkowice ul. Szkolna 6 na stanowisko:


Inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej

Wymiar czasu pracy: ¾ etatu


1. Wymagania niezbędne:

a.) obywatelstwo polskie,

b.) wykształcenie wyższe,

c.) co najmniej 5-letni staż pracy w jednostkach budżetowych,

d.) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

e.) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f.) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

g.) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

a.) znajomość przepisów ustawy: o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych,

o rachunkowości, w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w sprawie sprawozdawczości budżetowej,

b.) obsługa systemu BeSTi@,

c.) obsługa programów MS Word, MS Excel, Open Office i Libra Office

d.) obsługa programów księgowych: Budżet, Kadry i Płace, Płatnik

e.) umiejętność pracy w zespole

f.) odpowiedzialność i dokładność.

3. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

a.) sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki,

b.) prowadzenie księgowości syntetycznej,

c.) prowadzenie analityki do wydatków i kosztów oraz analityki do kont wskazanych w zakresie czynności,

d.) obliczanie zaangażowania,

e.) sprawdzanie prawidłowości obliczania wynagrodzeń,

f.) prowadzenie ewidencji dochodów budżetowych,

g.) realizacja zobowiązań poprzez przygotowanie dokumentów do zapłaty i ich sprawdzenie pod względem rachunkowym oraz sporządzanie przelewów,

h.) sporządzanie not obciążeniowych,

i.) prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych,

j.) prowadzenie rejestru dot. zamówień publicznych,

k.) obsługa platformy ePuap.

4. Warunki pracy na danym stanowisku:

a.) praca przy komputerze

5. Wymagane dokumenty:

a.) list motywacyjny,

b.) życiorys (CV),

c.) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d.) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż,

e.) kserokopie zaświadczeń z ukończonych kursów, szkoleń,

f.) kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1)

g.) oświadczenie kandydata o posiadaniu umiejętności obsługi systemu BeSTi@, Budżet, Kadry i Płace, Płatnik

h.) oświadczenie kandydata o posiadaniu umiejętności obsługi oprogramowania komputerowego MS Word, MS Excel, Open Office i Libra Office,

i.) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,

j.) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

k.) oświadczenie kandydata o niekaralności,

l.) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu

z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jejkowicach w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora

w Ośrodku Pomocy Społecznej” w terminie do dnia 11 grudnia 2015 roku.


Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.


O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202).


Załączniki do ogłoszenia:


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. O pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2014r. Poz. 1202)”.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie