Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

19 grudnia 2017 10:26 | wersja 14 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Prawo miejscowe

19 grudnia 2017 10:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XXXI/173/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jejkowice na rok 2018

19 grudnia 2017 10:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XXXI/172/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2017

19 grudnia 2017 09:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XXXI/171/2017 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jejkowice

30 listopada 2017 09:18 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XXX/169/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2017

30 listopada 2017 09:17 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XXX/168/2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice

30 listopada 2017 09:14 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XXX/167/2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

30 listopada 2017 09:13 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XXX/166/2017 w sprawie podatku od środków transportowych w Gminie Jejkowice na rok 2018

30 listopada 2017 09:13 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XXX/165/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny

30 listopada 2017 09:12 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XXX/164/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny

30 listopada 2017 09:12 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XXX/163/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

30 listopada 2017 09:11 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XXX/162/2017 w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2018

30 listopada 2017 09:11 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XXX/161/2017 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych oraz wskazania organu uprawnionego do wykonywania powyższych czynności

30 listopada 2017 09:10 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XXX/160/2017 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Jejkowice

26 października 2017 11:48 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XXIX/157/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2017

25 października 2017 11:38 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XXVIII/152/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2017

12 września 2017 12:50 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała Nr XXVII/150/2017 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

5 lipca 2017 10:38 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała nr XXVI/148/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2017

25 maja 2017 13:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XXV/144/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2017

26 kwietnia 2017 14:25 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XXIV/141/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2017

26 kwietnia 2017 14:25 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XXIV/140/2017 w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Gminę Jejkowice.

7 kwietnia 2017 08:31 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XXIII/138/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2017

7 kwietnia 2017 08:30 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XXIII/135/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, realizowanej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji Gminy Jejkowice

7 kwietnia 2017 08:29 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XXIII/131/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

7 kwietnia 2017 08:28 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XXIII/130/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina Jejkowice jest organem prowadzącym

7 kwietnia 2017 08:27 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XXIII/129/2017 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Jejkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

17 lutego 2017 11:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XXII/127/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2017

17 lutego 2017 11:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XXII/125/2017 w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice

3 stycznia 2017 13:20 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XXI/119/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jejkowice na rok 2017

8 grudnia 2016 08:13 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1
Uchwała

Uchwała nr XX/113/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2016

8 grudnia 2016 08:12 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XX/108/2016 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

8 grudnia 2016 08:11 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XX/107/2016 w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2017

8 grudnia 2016 08:11 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1
Uchwała

Uchwała nr XX/111/2016 w sprawie podatku od środków transportowych w Gminie Jejkowice na rok 2017

8 grudnia 2016 08:10 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XX/112/2016 w sprawie opłaty prolongacyjnej

8 grudnia 2016 08:10 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XX/110/2016 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny

8 grudnia 2016 08:09 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XX/109/2016 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny

8 grudnia 2016 08:09 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XX/106/2016 w sprawie zmiany w Uchwale Nr XIX/102/2016 Rady Gminy Jejkowice z dnia 19 września 2016r. dotyczącej zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice

26 września 2016 15:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XIX/102/2016 w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice

26 września 2016 15:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XIX/103/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2016

3 sierpnia 2016 14:07 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XVIII/92/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2016

3 sierpnia 2016 14:07 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XVIII/95/2016 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

3 sierpnia 2016 14:06 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XVIII/96/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3 sierpnia 2016 14:06 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XVIII/98/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

3 sierpnia 2016 14:05 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XVIII/99/2016 w sprawie zmiany Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, realizowanej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji Gminy Jejkowice”

3 sierpnia 2016 14:05 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XVIII/100/2016 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Jejkowice

3 sierpnia 2016 14:04 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XVIII/97/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a także warunków i trybu składania powyższej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

23 czerwca 2016 13:14 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XVII/88/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2016

25 maja 2016 08:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XVI/81/2016 w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach

25 maja 2016 08:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XVI/82/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, realizowanej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji Gminy Jejkowice

25 maja 2016 08:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XVI/86/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2016

6 kwietnia 2016 10:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XIV/79/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2016

16 marca 2016

Sprawozdanie z wykonanie budżetu Gminy Jejkowice za rok 2015

2 marca 2016 13:40 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XIII/76/2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2016

29 lutego 2016 14:56 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XIII/70/2016 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Jejkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

29 lutego 2016 14:56 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XIII/71/2016 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego gimnazjum, dla którego Gmina Jejkowice jest organem prowadzącym

29 lutego 2016 14:55 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XIII/69/2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

29 lutego 2016 14:54 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XIII/72/2016 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina Jejkowice jest organem prowadzącym

26 stycznia 2016 12:00 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr VIII/43/2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2015

26 stycznia 2016 11:58 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr VII/32/2015 w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice.

26 stycznia 2016 11:58 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr VII/33/2015 w sprawie zakresu i rozmiaru zniżek w obowiązkowym wymiarze godzin dla nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę.

26 stycznia 2016 11:57 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr VII/34/2015 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jejkowice

26 stycznia 2016 11:56 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr VII/35/2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2015

26 stycznia 2016 11:55 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr VII/38/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jejkowice w granicach administracyjnych

7 stycznia 2016 11:14 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XI/54/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jejkowice w granicach administracyjnych

7 stycznia 2016 11:13 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XII/65/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jejkowice na rok 2016

7 stycznia 2016 11:12 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XII/64/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Jejkowice na rok 2015

30 listopada 2015 09:37 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XI/61/2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2015

30 listopada 2015 09:36 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XI/57/2015 w sprawie podatku od środków transportowych w Gminie Jejkowice na rok 2016

30 listopada 2015 09:35 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XI/56/2015 w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2016

30 listopada 2015 09:34 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XI/55/2015 w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Jejkowice

30 listopada 2015 09:33 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XI/58/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny

30 listopada 2015 09:32 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XI/60/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

30 listopada 2015 09:31 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XI/59/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny

20 listopada 2015 09:53 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr X/52/2015 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice

20 listopada 2015 09:53 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr X/51/2015 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

21 września 2015 09:23 | wersja 4 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr IV/20/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jejkowice w granicach administracyjnych

4 maja 2015 14:13 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr V/23/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

15 kwietnia 2015 12:36 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr IV/18/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

18 marca 2015

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Jejkowice za rok 2014

6 marca 2015 09:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr III/14/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

6 marca 2015 09:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr III/12/2014 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Jejkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

26 stycznia 2015 12:24 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała nr XLVI/193/2014 w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania placu zabaw stanowiącego własność Gminy Jejkowice położonego na terenie gminnym

20 listopada 2014 14:23 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała nr XLVII/195/2014 w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2015

20 listopada 2014 14:22 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała nr XLVII/196/2014 w sprawie podatku od środków transportowych w Gminie Jejkowice na rok 2015

16 września 2017 07:58 | wersja 2 | ma kopię roboczą | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała nr XLV/188/2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2014

18 czerwca 2014 11:16 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała nr XLIV/182/2014 w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice

18 czerwca 2014 11:15 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała nr XLIV/181/2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2014

23 maja 2014 | wersja 1 | ma kopię roboczą | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XLIII/173/2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2014

30 kwietnia 2014 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XLII/170/2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2014

1 kwietnia 2014 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XLI/168/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

14 marca 2014

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Jejkowice za rok 2013

7 marca 2014 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XL/162/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

7 lutego 2014 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XXXIX/159/2013 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim

7 lutego 2014 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XXXIX/158/2013 w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłk

19 grudnia 2013 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XXXVIII/152/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jejkowice na rok 2104

28 listopada 2013 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała

Uchwała nr XXXVII/150/2013 w sprawie podatku od środków transportowych w Gminie Jejkowice na rok 2014

19 marca 2013

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Jejkowice za rok 2012


 

5 stycznia 2017 14:33 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Prawo miejscowe

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie