Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 maja 2019 15:33 | wersja 5 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023

W dniu 31 grudnia 2019 roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. Zgodnie z ustawą Rada Gminy powinna wybrać ławników na nową kadencję do końca października. Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach ustaliło, że na rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2020 roku kadencję Rada Gminy Jejkowice winna wybrać do orzekania w Sądzie Okręgowym 1 ławnika,
a do orzekania w Sądzie Rejonowym w Rybniku 2 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 1 ławnika.

Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi że:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi że:

Ławnikiem nie może być:

1) osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokat i aplikant adwokacki,

5) radca prawny i aplikant radcowski,

6) duchowny,

7) żołnierz w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusz Służby Więziennej,

9) radny gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych

3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 roku.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. (Dz. U. z 2011 r., nr 121, poz. 693).

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przez dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Rada Gminy Jejkowice będzie zasięgać opinii o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

Wzory dokumentów (do pobrania poniżej)

- karta zgłoszenia kandydata na ławnika

- oświadczenia składane przez kandydata

- oświadczenie dodatkowe

- lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

Wzory dokumentów można pobrać również w Urzędzie Gminy Jejkowice przy ulicy Głównej 38a.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: 32/4302002.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkim niezbędnymi dokumentami należy składać w Urzędzie Gminy Jejkowice w sekretariacie (I piętro) w godzinach pracy Urzędu tj.

- poniedziałek w godz. od 7:30 do 16:30

- wtorek - czwartek w godz. od 7:30 do 15:30

- piątek w godz. od 7:30 do 14:30

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych lub te, które wpłyną do Rady Gminy po 30 czerwca 2019 r.,pozostawia się bez dalszego biegu.

OPŁATY

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie