Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 października 2007 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie Wójta Gminy z 28.09.2007r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych


   

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 38 / 07Wójta Gminy Jejkowice z dnia 28 września 2007 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Jejkowice

do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP

zarządzonych na dzień 21października 2006 r.Na podstawie art. 48 ust.1, 2 i 6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 46 , poz. 499 z późn. zmianami) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP ( Dz. U. Nr 84, poz. 921 z 2001 r. z późn.zm.)


zarządzam :


§ 1


Powołać Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Jejkowice do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października . 2007 roku w składach jak w załączniku do niniejszego zarządzenia .


§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy.


§ 3


Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

Jejkowice oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Wójt Gminy

Jan Jochem
Załącznik do Zarządzenia

Nr 38/07 Wójta Gminy Jejkowice

z dnia 28 września 2007 roku
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Jejkowicach

________________________________________________________________


Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania

________________________________________________________________


Renata Biegańska Jejkowice

Izabela Grzenia Jejkowice

Mirosław Kajzer Jejkowice

Agnieszka Korbel - Bugdol Jejkowice

Honorata Merkel Jejkowice

Kazimierz Radler Jejkowice

Mariola Szulik Jejkowice


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Jejkowicach

________________________________________________________________


Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania

________________________________________________________________

Czesław Grzenia Jejkowice

Jolanta Jochem Jejkowice

Katarzyna Knura Jejkowice

Marek Knura Jejkowice

Małgorzata Mazurek Jejkowice

Patrycja Szulik Jejkowice

Artur Szweda Jejkowice


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie