Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 września 2009 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jejkowicach już po raz drugi realizował projekt systemowy Pt. „Program aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej osób nieaktywnych zawodowo w Gminie Jejkowice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Projekt jest realizowany od stycznia do grudnia 2009r. Już w styczniu odbyła się rekrutacja osób chętnych do udziału w projekcie. Prowadzone były przygotowania organizacyjne, podział zadań, koordynacja działań związanych z projektem.

Całkowita wartość projektu na 2009 rok wynosi 60.000,00zł. w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 53.700,00zł. wkład własny Gminy Jejkowice wynosi 6.300,00zł.

Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 7 osób:

6 kobiet i 1 mężczyzna. Z tymi osobami pracownik socjalny zawarł kontrakty socjalne. W ramach kontraktów wobec uczestników projektu zastosowano 3 instrumenty aktywnej integracji:

społecznej, edukacyjnej, zawodowej.

Nasze wsparcie miało charakter kompleksowy gdyż zapewniliśmy 7 osobom:

diagnozę potencjału zawodowego i szkoleniowego, pomoc w integracji ze środowiskiem oraz odnalezienie się na rynku pracy.

Uczestnicy projektu w kwietniu wzięli udział w zajęciach z doradcą zawodowym, który przeprowadził zajęcia z zakresu poruszania się na rynku pracy, trening umiejętności psychospołecznych, odbyły się indywidualne konsultacje dla każdego uczestnika, a także nauka pisania CV, listu motywacyjnego. Po tych zajęciach uczestnicy rozpoczęli kursy zawodowe dzięki, którym zdobyli lub podwyższyli kwalifikacje zawodowe.

W okresie od kwietnia do lipca: cztery panie uczestniczyły w kursie „Kroju i szycia”, dwie panie uczestniczyły w kursie „Manicure-pedicure, przedłużanie i stylizacja paznokci”, jeden pan uczestniczył w kursie „Palacz kotłów CO”.

Z relacji uczestników szkoleń wynika, że są zadowoleni z ich przebiegu, będą mieli szansę na znalezienie pracy, dzięki szkoleniom rozwinęli swoje umiejętności i zainteresowania.

Wszystkie kursy prowadzone były przez wykładowców Centrum Kształcenia Zawodowego
w Rybniku. Personel merytoryczny miał duży wpływ na zmianę postaw, aktywność i zwiększenie motywacji do samodzielnych działań mających na celu poprawę sytuacji życiowej, społecznej i zawodowej uczestników projektu.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej są przekonani, że osoby, które wzięły udział w projekcie „Program aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej osób nieaktywnych zawodowo  Gminie Jejkowice” zwiększyły swoje szanse na rynku pracy, docenią swoje możliwości, a w przyszłości poprawią swoją sytuację materialną i społeczną.

Jejkowice, dnia 18 wrzesień 2009r.

Bożena Płonka
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jejkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie