Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 lipca 2019 09:43 | wersja 1 | Ten dokument ma 70 załączników 70

Klauzule informacyjne

Urząd gminy - klauzule informacyjne
Lp. Klauzule informacyjne Nazwa pliku1. Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych w związku egzekucją opłaty śmieciowej 01 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwarzanie danych w związku ze zwrotem podatku akcyzowego 02 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 03 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
4. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych, informacja dla kontrahentów umów cywilno-prawnych 04 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
5. Klauzula informacyjna w celu związanym z obsługą księgowości - wydatki (przelewy, faktury, dowody obrotu kasowego) 05 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
6. Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem egzekucji administracyjnej należności pieniężnych 06 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
7. Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem – dochody z mienia komunalnego 07 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
8. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie danych w związku z wykonywaniem czynności i zadań dot. podatków i opłat) 08 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
9. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 09 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
10. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców) 10 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
11. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) 11 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
12. Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 12 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
13. Klauzula informacyjna w celu związanym z organizacją arkusza organizacyjnego szkół i placówek oświatowych 13 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
14. Klauzula informacyjna w celu związanym z realizacją obowiązku nauki, specjalne potrzeby edukacyjne 14 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
15. Klauzula informacyjna w celu związanym z realizacją obowiązku – System Informacji Oświatowej 15 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
16. Klauzula informacyjna w celu związanym z realizacją obowiązku – rejestr aktów i zaświadczeń (awans zawodowy nauczycieli) 16 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
17. Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego 17 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
18. Klauzula informacyjna w celu dopełnienia obowiązku określonego w przepisach prawa związanym z zapewnieniem dowozu uczniów do szkół i przedszkola, dzieci niepełnosprawne dowożone do specjalistycznych ośrodków szkoleniowo wychowawczych i placówek oświatowych 18 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
19. Klauzula informacyjna w celu dopełnienia obowiązku określonego w przepisach prawa związanym z przyznawaniem nagród dla nauczycieli 19 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
20. Klauzula informacyjna w celu wypełnienia obowiązków określonych przepisami prawa - dla osób składających oświadczenia majątkowe 20 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
21. Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego 21 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
22. Klauzula informacyjna w celu związanym z dopełnieniem obowiązków określonych w przepisach prawa. Wynagrodzenia, diety radnych. 22 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
23. Klauzula informacyjna w celu rozpatrzenia skargi, wniosku i powiadomieniu Pana/Pani o sposobie jej załatwienia 23 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
24. Klauzula informacyjna w celu skierowania osób uzależnionych na leczenie odwykowe, na podstawie udzielonych kompetencji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 24 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
25. Klauzula informacyjna w celu związanym z ewidencją umów nauczycieli w punktach przedszkolnych (zbiór archiwalny) 25 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
26. Klauzula informacyjna w celu związanym z prowadzeniem korespondencji 26 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
27. Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży alkoholu 27 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
28. Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o nadanie numeru porządkowego nieruchomości 28 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
29. Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem o zbycie, zamianę lub nabycie nieruchomości komunalnych 29 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
30. Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o dzierżawę / najem nieruchomości komunalnych 30 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
31. Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów 31 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
32. Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o dofinansowanie na usunięcie azbestu 32 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
33. Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustalenie lokalizacji celu publicznego 33 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
34. Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o wypis, wyrys lub zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 34 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
35. Klauzula informacyjna w celu realizacji przedmiotowego wniosku o zajęcie pasa drogowego / innego uzgodnienia drogowego, zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości związanych z zajęciem pasa drogowego lub umieszczenia urządzeń 35 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
36. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie danych w związku obsługą osób korzystających z zasobów biblioteki) 36 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
37. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie danych uczestników i laureatów konkursów organizowanych przez Bibliotekę, Dom Kultury 37 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
38. Klauzula informacyjna w celu związanym z dopełnieniem obowiązków określonych w przepisach prawa – praca na cele społeczne 38 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
39. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z monitoringiem wizyjnym 39 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
40. Klauzula informacyjna w celu związanym z dopełnieniem obowiązków określonych w przepisach prawa – archiwum zakładowe 40 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
41. Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 41 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
42. Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o podział i rozgraniczenie nieruchomości 42 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
43. Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o zaświadczenie potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego – (akta osiedleńcze) 43 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
44. Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o realizację odszkodowania za grunty zajęte pod drogi 44 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
45. Klauzula informacyjna w celu związanym z prowadzeniem ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli ich opróżniania oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów 45 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
46. Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 46 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
47. Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną 47 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
48. Klauzula informacyjna w celu związanym z rejestrem osób podlegających stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej 48 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
49. Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem dla osób wnioskujących o wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego dla żołnierza rezerwy/ osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe oraz w celu przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych / osobistych na rzecz obrony 49 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
50. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych) 50 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
51. Klauzula informacyjna w celu związanym z dopełnieniem obowiązków określonych w przepisach prawa - organizacja konkursów oświatowych 51 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
52. Klauzula informacyjna w celu związanym z dopełnieniem obowiązków określonych w przepisach prawa - udzielenie pomocy finansowej uczniom 52 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
53. Klauzula informacyjna w celu związanym z dopełnieniem obowiązków określonych w przepisach prawa - udzielenie pomocy finansowej uczniom 53 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
54. Klauzula informacyjna w celu związanym z dopełnieniem obowiązków określonych w przepisach prawa - przeprowadzenia procedury wyboru ławników w zakresie opiniowania zgłoszonych przez Sąd kandydatów na ławników 54 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
55. Klauzula informacyjna w celu związanym z dopełnieniem obowiązków określonych w przepisach prawa – przekształcenie wniosku na postać dokumentu elektronicznego i przesłania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 55 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
56. Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniami dotyczącymi zdarzeń, interwencji, wykroczeń i mandatów (Straż Miejska – zbiór archiwalny) 56 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
57. Klauzula informacyjna w celu związanym dopełnieniem obowiązków określonych w przepisach prawa – notatki służbowe (postępowania), (Straż Miejska – zbiór archiwalny) 57 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
58. Klauzula informacyjna w celu związanym dopełnieniem obowiązków określonych w przepisach prawa – rejestr wniosków do sądu, RSOW – Rejestr Spraw o Wykroczenia, (Straż Miejska – zbiór archiwalny) 58 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
59. Klauzula informacyjna dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej 59 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
60. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (informacja dla uczestników zamówień publicznych) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) 60 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
61. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie – zbiór archiwalny. 61 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
62. Klauzula informacyjna w celu związanym z dopełnieniem obowiązków określonych w przepisach prawa – kandydaci na radnych, wójta 62 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
63. Klauzula informacyjna w celu związanym z ewidencjonowaniem opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 63 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
64. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 64 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
65. Klauzula informacyjna w celu związanym z prowadzeniem i obsługą transmisji obrad Rady Gminnej 65 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
66. Klauzula informacyjna w celu związanym z udzielaniem jednorazowego stypendium dla uczniów ze szkół z terenu Gminy 66 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
67. Klauzula informacyjna w celu związanym z wydaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 67 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
68. Klauzula informacyjna w celu związanym z wpisem do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 68 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
69. Klauzula informacyjna w celu związanym z ustaleniem prawidłowości i legalności obowiązku dokonania opłaty targowej 69 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
70. Klauzula informacyjna w celu związanym z przeprowadzeniem konsultacji społecznych projektów Gminy 70 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
71. Klauzula informacyjna w celu związanym z dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, realizacja złożonego wniosku o udzielenie informacji publicznej 71 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx
72. Klauzula informacyjna w celu związanym z dopełnieniem obowiązków określonych w przepisach prawa. Organizacja pracy sołtysów. 72 - klauzula_informacyjna (Urząd gminy).docx

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie